Лични данни

Общи условия за ползване на сайта:
1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Петров и Петерс" ООД- гр. Ямбол, ЕИК: 838102540, гр. Ямбол, ул. "Стефан Караджа"82, и лицата- ползватели на услугите на сайта www.location.bg.

2. Location.bg е сайт за малки обяви в областта на пазарите, свързани с недвижими имоти. Location.bg е собственост на "Петров и Петерс" ООД. В настоящите Общи условия "Петров и Петерс" ООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие- сайта location.bg.

3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си location.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на location.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

4. С оглед на предстоящото влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) и имайки предвид взаимоотношенията между Вас и „Петров и Петерс“ ООД, наричани по-долу за краткост „Страните“, Ви уведомяваме за следното:
Страните следва да обработват законосъобразно предоставените лични данни („Лични данни“) само и единствено за целите на изпълнение на поетите ангажименти (реклама и пазарно предлагане на недвижими имоти и услуги, обмен на информация, данни, комуникация и друго), като никоя от Страните няма право да обработва предоставените Лични данни за други цели. Обработването на Лични данни от Страните се осъществява на територията на Република България.
Всяка от Страните следва да уведоми другата в случай на установено нарушение на сигурността на обработването на Личните данни. Уведомлението за нарушение на сигурността следва да се извърши възможно най-скоро  към другата Страна и следва да съдържа минимум следната информация:
• описание на естеството на нарушението и на фактите, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, включително, ако е възможно, категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни;
• описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;
• описание на предприетите или предлаганите от нея мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.
Страните нямат право да предоставят на трети лица предоставените лични данни.
Всяка от страните следва да спазва стриктно законодателството в областта на защита на личните данни.
С приемане на Общите условия за използване на сайта считаме, че сте изрично уведомени, разбирате, приемате и се съгласявате с горепосочените обстоятелства.

5. Ползвателите на услугите на location.bg се съгласяват да получават седмичния бюлетин на сайта.

I. ПРАВИЛА ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ (акаунт, регистрация, профил):

1. За да бъдат публикувани обяви в сайта location.bg, е необходима регистрация, която се извършва чрез попълване на електронен формуляр, в който потребителят следва да посочи валидна информация, като имена, имейл адрес, телефон и др. Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията, са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. Тези данни се използват само за целите на услугите на location.bg.
2. Чрез регистрацията си потребителят създава акаунт в сайта location.bg, който може да използва чрез потребителско име и парола. Потребителят е длъжен да пази от разкриване и да не предоставя потребителското си име и парола за ползване от други потребители или трети лица и да уведомява location.bg в случай на разкриване на паролата. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. location.bg не носи отговорност за вреди, настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.


II. ОБЯВИ

1. Обяви могат да публикуват както лица, които желаят да сключат единична сделка (наричани по-нататък "частни лица"), така и такива, които сключват такива сделки по занятие (наричани по-нататък "агенции за недвижими имоти" или "агенции").

2. Всяка обява следва да съдържа информация само за един имот.

3. Задължително е правилното и точно попълване на всички полета във формата за записване на обява, в противен случай администраторите на сайта си запазват правото за редактиране, променяне на позицията и изтриване на обяви с грешно или неправилно попълнено съдържание. Публикуваната информация трябва се отнася конкретно за обявения имот.

4. Обявите, публикувани в нарушение на тези Общи условия, независимо дали са публикувани безплатно или срещу заплащане, се изтриват без право на компенсация.

5. Сайтът location.bg има право да забрани публикуването на обяви от определени телефони, IP- адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване на обяви в location.bg.

6. "Петров и Петерс" ООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

7. Частните лица могат да публикуват обяви в location.bg само след регистрация с имейл. Частните лица имат право да публикуват БЕЗПЛАТНО неограничен брой обяви в сайта location.bg (безплатни обяви). location.bg може да налага ограничения относно безплатните обяви. Тези ограничения могат да са свързани с: отложено публикуване на обявата или част от нея, срок на присъствие в сайта, други.

8. Срещу допълнително заплащане обявите на частните лица могат да получат статут VIP (VIP-обяви) или ТОП (ТОП-обяви). VIP-обявите са ограничени от срок за присъствие в сайта и СЕ ползват с преференции при визуализиране и с преференциално позициониране спрямо останалите обяви. ТОП-обявите са ограничени от срок за присъствие в сайта и се ползват с преференции при визуализиране и преференциално позициониране спрямо останалите обяви, както и спрямо VIP-обявите в location.bg.

9. Обявите, публикувани от агенциите могат да получават различен статут. Статутът на всяка обява се управлява от агенцията през индивидуален интерфейс, достъпен чрез парола. Промяната на статут се отразява в 00:30 часа на деня, следващ деня, в който е извършена. При няколко промени обявата придобива последния указан преди 00:30 часа статут.

10. Статутът на обява, въведена от агенция може да е: активна, полуактивна или блокирана.

   10.1. Активните обяви са видими за всички ползватели на услугите на location.bg и пораждат задължение за заплащане на възнаграждение за поддръжката им в сайта – в случай, че са с ВИП или ТОП статут.

   10.2. Полуактивните обяви са видими за агенциите за недвижими имоти, съобразно реда определен в сайта. Те не се появяват на първа страница и в индивидуалната страница на агенцията и не пораждат задължение за заплащане на възнаграждение за поддръжката им в сайта.

   10.3. Блокираните обяви не са видими за потребителите на location.bg и не пораждат задължение за заплащане на възнаграждение за поддръжката им в сайта.

11. Всяка нововъведена обява получава по подразбиране статут активна, освен ако не е избрано друго.

12. Всяка обява може да бъде коригирана или изтрита. Корекцията на обявата не променя нейния статут. Статутът се променя само с корекция на самия статут. Корекцията на информация в обява или нейното изтриване се извършва незабавно (on-line) и не се заплаща.

13. Срещу допълнително заплащане и по ред определен в сайта location.bg всяка обява може да получи ВИП или ТОП статут.

14. Всяка публикувана обява може да бъде докладвана за нередност от регистриран ползвател на услугите на location.bg. След проверка, location.bg има право да включи докладваната обява в списък на обявите, които по избор на търсещия се изключват от резултатите на търсенето.

15. Сайтът си запазва правото да изтрива без предупреждение обяви/коментари/съобщения:
15.1. Които съдържат снимки или изображения с порнографско съдържание.
15.2. Еднакви обяви в една и съща категория преди срокът на същите да е изтекъл.
15.3. Обяви с един и същи текст, публикувани в различни категории.
15.4. Които съдържат несъществуваща, недостоверна, некоректна или погрешна информация.
15.5. Които не съответстват или частично не съответстват с конкретния раздел на сайта.
15.6. Които съдържат лични данни (ЕГН, копие от паспорт, лична карта или друго).
15.7. За които се получават множество жалби.
15.8. Които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание.
15.9. Които съдържат политически материали с агитационни цели и др.
15.10. Които съдържат информация, включваща серийни номера на софтуерни продукти, както и всяка друга, за която нямат законно право.
15.11. Които съдържат информация, представляваща търговска, служебна или друга тайна.
15.12. Които съдържат линкове, специални символи, излишни интервали, точки и пр. препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, а също така и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата.
15.13. Без точно и детайлно описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа.
15.14. Които съдържат повече от един брой предлагани услуги или стоки, или съобщения от общ характер.
15.15. В които са попълнени неправилно задължителните полета.
15.16. С цена или характеристики, различни от упоменатите в обявата.
15.17. Със снимки или графика, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на обявата.
15.18. Които по какъвто и да е начин нарушават авторските права или други права на интелектуална собственост.
15.19. Със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове.
15.20. Които съдържат множество правописни грешки.
15.21. Които не са изписани на кирилица. Употребата на латински букви е допустима само за посочване на търговски марки и модели на продукти.
15.22. Които съдържат текст или отделни думи и части от думи с главни букви (Caps Lock). Пример: "ПРОДАВАМ НОВ фотоапарат NIKON”.
15.23. Обяви, които са ориентирани към събирането на информация за Потребителите.
15.24. Обяви за недвижими имоти, в които е посочен тип на подателя „Собственик“, при условие че публикуващият обявата не е реален собственик на имота.
      15.25. Обяви, предлагащи продукт или услуга, които към момента не са актуални.

16. location.bg няма задължение да контролира съдържанието на обявите и рекламите, публикувани в сайта, както и да следи за нарушаване на авторските права и сродните права върху последните.


III. АГЕНЦИИ

1. Агенциите за недвижими имоти и лицата извършващи посредническа дейност при сделки с недвижими имоти могат да публикуват обяви в location.bg само след регистрация като юридическо лице и единствено чрез техния профил. Регистрацията води до указване, че публикуващият извършва сделки свързани с пазара на недвижими имоти по занятие и придобива статут "Агенция".

2. Публикуването на обяви от агенции на сайта location.bg е безвъзмездно, освен в случаите на ВИП и ТОП статут или абонамент.
3. Сайтът location.bg има право да деактивира регистрацията на "Агенция" с неплатени задължения или извършващи системни нарушения на правилата за публикуване на обяви.
4. Сайтът location.bg има право да откаже повторно активиране на "Агенция" извършвала системни нарушения на правилата.
5. Агенциите получават безплатно:
   5.1. Собствен сайт на поддомейн от вида http://USERNAME. location.bg. Всяка агенция сама е отговорна за попълването в сайта на всички данни, изисквани съобразно действащото в Р. България законодателството, включително, но не изчерпателно: Закона за електронните съобщения, Закона за защита на потребителите, Закона за защита на конкуренцията.
   5.2. Собствена електронна поща от вида username@ location.bg - до 10 МБ.

   6. Агенциите могат да поддържат неограничен брой обяви на сайта, доколкото това не е свързано с опит за умишлено запълване на капацитета на обслужващите сървъри на сайта (flooding).

IV. ПЛАЩАНИЯ
1. Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта location.bg от юридически лица се извършват в брой или по банков път.

2. Плащанията от физически лица могат да се извършват чрез банков превод или чрез мобилните оператори на територията на Р България посредством технологията SMS (Short Message Services).

3. Цените на услугите се обявяват от сайта. "Петров и Петерс" ООД не е мобилен оператор или оператор на плащания чрез технологията SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS-съобщения.

4. Неусвоените суми за платени услуги, предоставяни от location.bg, не се възстановяват.

V. SMS кодове
1. Услугите, предоставяни чрез SMS-плащане, се реализират чрез изпращане на код за достъп до номера, използван за SMS-плащане.

2. Кодът може да бъде използван за следната услуга:

   2.1.  VIP обява  - позволява на заплатилия да осигури на своята обява вид, който я отличава от останалите за предварително фиксиран срок. Публикуването на ВИП обява осигурява също така по-предно позициониране на обявата в резултата от направеното търсене.
    2.2.  ТОР обява  - позволява на заплатилия да осигури на своята обява вид, който я отличава от останалите за предварително фиксиран срок. Публикуването на ТОР обява осигурява също така по-предно позициониране на обявата в резултата от направеното търсене, включително и преди VIP-обявите.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Петров и Петерс" ООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
2. "Петров и Петерс" ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "Петров и Петерс" ООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. Ямбол, съобразно приложимото в Р.България законодателство.

VII. "Бисквитки" – Cookies
"Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електронния магазин. "Петров и Петерс" ООД използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на нашите сайтове, с цел по-бързото Ви иденфициране и предоставяне на услуги.

VIII. Отговорност и ограничение на отговорността:

1. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на location.bg за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
2. location.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
3. location.bg не е страна или посредник при взаимоотношенията на потребителите в сайта и не носи никаква отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на потребителя чрез публикуваните обяви, електронни препратки, рекламни банери, снимки и др. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на location.bg, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
4. location.bg не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на location.bg, както и при случай на нерегламентиран достъп на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на location.bg.
5. location.bg не носи отговорност спрямо потребителя и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотaта на съобщенията, обявите и рекламата, станали достъпни чрез сайта location.bg.
6. location.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
7. location.bg не носи отговорност за достоверността и актуалността на публикуваните обяви и реклама. Потребителят (подателят на обява) или рекламодателят носи пълната отговорност за съдържанието на подадената от него обява или публикувана реклама, както пред сайта за обяви location.bg, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на сайта, на законодателството на Република България, на авторските права или сродните му права, правото на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.

IX. Конфиденциалност

1. location.bg е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
2. С факта на публикуване на лични данни от физическо лице се приема, че физическото лице е дало съгласието си за обработване на личните му данни, включително и да се предоставят на трети лица, при ограниченията и съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.
3. Всеки потребител декларира, че е съгласен цялата информация, въведена от него в сайта, извън изрично посочената, да бъдат достъпни за останалите потребители.
4. В сайта се публикуват и обработват лични данни само ако те са предоставени доброволно от физическото лице. location.bg не извършва проверка относно доброволността или верността на публикувани лични данни. В случай че в сайта се съдържат лични данни, които физическото лице не е предоставило доброволно, или лични данни, които не са достоверни, то следва да бъдем уведомени незабавно.
5. location.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).
6. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.
7. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до location.bg на посочения адрес или e-mail за контакти.
8. Промяна на лични данни, публикувани в сайта, е допустима само от лицето, за което се отнасят.
9. В качеството си на администратор на лични данни Петров и Петерс ООД се ангажира да:
9.1. Вземе технически мерки за защита срещу неразрешен достъп до лични данни на потребител на сайта;
9.2. Осигури техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни от потребител на сайта;
9.3. Спазва разпоредбите на ЗЗЛД и другите нормативни актове, приложими в Република България и относими към защитата и обработването на лични данни, при обработката на лични данни.
10. При регламентирано изискване, идентификационните данни и архивът с действията на Потребителя се предоставят на органите на МВР и съдебните власти в писмен или електронен вид.
11. При използване на сайта location.bg има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на потребителя изпраща към сървър на location.bg във връзка с активността на потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на location.bg и може да включва IP адреса на потребителя, дата и час, в който е посетена съответната страница от сайта, времето прекарано на нея и др. В допълнение location.bg съхранява IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на потребителя, в случай на възникване на правен спор.

IX. Авторски права

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Имоти в България